Language

กฎ SBTI 7

2020.07.20
Driver

กฎ SBTI 7

วันนี้เราอยากจะแนะนำเนื้อหากฎSBTI อีกหนึ่งข้อ

————-

「ตรวจสอบและคาดคะเนความปลอดภัยเสมอตลอดเส้นทาง」

โดยทั่วไป นี่เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ขับขี่

การฝึกอบรมของ SBTI จำลองสภาพถนนต่าง ๆ ตามกรณีศึกษา

เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ขับขี่

ในการตรวจจับอันตรายและความเสี่ยง

ผู้ขับขี่รถควรตระหนักถึงความรู้สึกอันตรายที่

“อาจเกิดขึ้นได้” มากกว่า “อาจจะเกิด”

🚗 🚗 🚗 👀

SBTI CO.,LTD. ©2017 All rights Reserved